- نيازسنجي و مطالعاتي براي بررسي نيازهاي علمي دانشگاهها براي توزيع متعهدين خاص

- اخذ سهميه سرباز هيات علمي از ستاد مشترك و صدور ابلاغ سرباز هيات علمي براي دانشگاه‌ها

- انجام هماهنگي‌هاي لازم با ستاد مشترك به منظور نظرهاي خارجي سربازان هيات علمي

- برگزاري كميسيون مشترك معاونت سلامت و معاونت آموزشي به منظور توزيع نيروهاي متخصص

- معرفي پذيرفته‌شدگان آزمون Ph.D به دانشگاهها براي اخذ بورس

- ابلاغ حكم طرح مقاطع Ph.D ارشد