- اعضاي هيات برنامه‌ريزي براي ايجاد فرصت لازم جهت بهره‌گيري كمي از دستاوردهاي علمي و پژوهشي

- نيازسنجي دانشگاهها و توزيع مناسب فرصتهاي مطالعاتي براي دانشگاه‌ها

- پيگيري براي تخصيص منابع لازم جهت اعزام

- هماهنگي با واحد روابط بين‌الملل براي انعقاد قرارداد گروهي با دانشگاههاي خارج از كشور

- بررسي نيازهاي علمي هيئت علمي (مثلاً هر سه سال بايد فرصت مطالعاتي 3 ماه)

- كنگره خارجي - داخلي