- استعلام از مراجع ذيربط در مورد سوابق (سوابق تحصيلي - وزارت اطلاعات - اداره گزينش مركزي)

- رسيدگي به شكايات اعضاء هيات علمي در مورد هياتهاي انتظامي