- تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي از پيماني به رسمي آزمايشي و از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي

- رسيدگي و بررسي پرونده‌هاي اعضاء هيات علمي به منظور ارتقاء مرتبه

- احتساب سوابق آموزشي پژوهشي اعضاء هيات علمي براي هر دوره

- بررسي مطالعاتي و نيازسنجي به منظور به‌روز كردن آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه

- نظرسنجي و تشكيل كارگاه به منظور بازنگري آئين‌نامه‌ها

- نظارت بر حسن اجراي آئين‌نامه‌هاي مربوط به هيات مميزه در دانشگاه‌ها