- دسترسي به اطلاعات فردي و ايجاد پرونده جامع از سوابق آموزشي و پژوهشي

- افزايش دقت و سرعت نظام ارتقاء رتبه‌اي

- دسترسي به اطلاعات موردنياز براي برنامه‌ريزي فرصت‌هاي مطالعاتي

- دسترسي براي تخصيص امكانات رفاهي نظير وام مسكن و وام خودرو

- ارزيابي هر دانشگاه از جهت نياز به هيات علمي و رتبه‌بندي

- استفاده از اين اطلاعات براي تخصيص بودجه و امكانات

- ارزيابي كل كشور از جهت وضعيت هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي